ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนันธิยา ชัยยุทธภูมิ

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

โทร 061 619 5519

นางสาวกิตติยา ดีเหลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายกฤชกร ศิริสุขะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายทนงศักดิ์ ยอดเพ็ชร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวยุภา เนื้อทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
นางสาวนิตยา มั่นหมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน