วิสัยทัศน์ (Vision)

“ชุมชนเข็มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล

การเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง” 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน