ช่องทางร้องเรียนทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

รายงานผลการประเมิน