ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ

 
นางดารุณี สิทธิศรี

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

โทร 088 595 2527

 

รองปลัด อบต.

ไม่มีในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

นางนันธิยา ชัยยุทธภูมิ

นักบริหารงานคลัง ระดับต้น

โทร 061 019 5519

 
นายกิตติ แสงทับทิม

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

โทร 093 062 5899

นางสาววัลยา คิดกล้า

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 089 401 5410

 
นายศุภชัย มาลัย

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น

โทร 089 864 4649

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน