หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัลยา คิดกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 089 401 5410

นางสาววัลยา คิดกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภัทรวิจิตรา สมัครสมาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเผดิมศรี สุยคง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ว่าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจิรัฐิติ พงชะอุ่มดี

นิติกรปฏิบัติการ

ว่าง

นักวิชาการเกษตร

 

จ่าเอกวิษณุพงศ์ ทุมทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐพล สุยคง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปิยะวุทธ์ พิมพ์เก่า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยยา บุญโสดากรณ์

พนักงานตกแต่งสวน

นายปราณี คนึงเพียร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายโส จันสีดา

คนงาน (งานทั่วไป)

นายวัชระ ขุนชำนาญ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุโชจน์ สังเกตกิจ

คนงาน (ยาม)

นายณัฐนันท์ สานันท์

คนงาน (นักการ)

นางสาวณัฐธารัตน์ รุ่งเรือง

คนงาน (งานธุรการ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน