หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัลยา คิดกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 089 401 5410

นางสาววัลยา คิดกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภัทรวิจิตรา สมัครสมาน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเผดิมศรี สุยคง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ว่าง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ว่าง

นิติกร

ว่าง

นักวิชาการเกษตร

นายณัฐพล สุยคง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปิยะวุทธ์ พิมพ์เก่า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชัยยา บุญโสดากรณ์

พนักงานตกแต่งสวน

นายปราณี คนึงเพียร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายโส จันสีดา

คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)

นายวัชระ ขุนชำนาญ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุโชจ์ สังเกตกิจ

ยาม

 
นายณัฐนันท์ สานันท์

นักการภารโรง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน