สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ

นายอัตตะ อยู่ครบ

ประธานสภาอบต.ตั้งใจ

โทร 081 385 9054

นายสมชาย รุ่งเรือง

รองประธานสภาสภาอบต.ตั้งใจ

โทร 084 936 8335

 
นางดารุณี สิทธิศรี

เลขานุการสภาอบต.ตั้งใจ

โทร 088 595 2527

นางรัศมี แก้วฉลาด

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 1

โทร 086 082 4174

นายไพโรจน์ สังเกตกิจ

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 2

โทร 090 825 7381

นางบุญชวน สำราญใจ

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 3

โทร 098 591 9158

<
นายเมียน บุตรชาติ

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 5

โทร 095 680 9650

 
นางเอ็ด มั่นหมาย

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 7

โทร 065 597 0979

นายสุริโย ทองนำ

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 8

โทร 081 481 6466

 
นายสุระ แสวงสุข

สมาชิกสภาอบต.ตั้งใจ หมู่ที่ 9

โทร 098 364 1208

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานผลการประเมิน